Τμήμα Φυλακών: Тендеры


E-mail: prisongeneraloffice@gmail.com
Телефон: +357 22406117
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Φυλακών
Τ.Θ. 24175
Λευκωσία
1702
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1702
Τηλέφωνο: +357 22406117
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prisongeneraloffice@gmail.com
Φαξ: +357 22771322
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
11 авг

Номер: 11562303

Страна: Кипр

Источник: TED